DZIAŁANIA,  W  KTÓRYCH  ORGAN  BURMISTRZA  WYKAZAŁ  SIĘ  NIEPRAWDOPODOBNYM  POZIOMEM  NIEKOMPETENCJI


Przedstawiamy znane niektórym osobom, wybrane i potwierdzone przykłady działań organu Burmistrza, zakończone dla Burmistrza niekorzystnie.

Najczęstrzym powodem niepomyślnego finału w różnych sprawach,  była nieznajomość prawa bądź  jego świadome przekroczenie.

Lista nie jest zamknięta i będzie się powiększać z uwagi na szereg toczących się i jeszcze nie rozstrzygniętych postępowań.


 1. decyzja SKO nr SKO.P.4.101.2012 z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 2. decyzja SKO nr SKO.P.4.20.2013 z dnia 1 kwietnia 2013 r.

 3. decyzja SKO nr SKO.P.4.7.2013 z dnia 27 maja 2013 r.

 4. decyzja SKO nr SKO.P.4.9.2013 z dnia 27 maja 2013 r.

 5. decyzja SKO nr SKO.P.4.19.2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.

 6. decyzja SKO nr SKO.P.4.89.2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

 7. decyzja SKO nr SKO.P.4.30.2013 z 2 grudnia 2013 r.
   
 8. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2014 r. stwierdzający bezczynność Burmistrza.

 9. decyzja Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z dnia 26 czerwca 2013 r. nakładająca karę na Gminę Czerniejewo.

 10. uchwała Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XXXIII/224/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. uznającą zasadność skargi na Burmistrza w przedmiocie przekroczenia uprawnień.

 11. pismo z dnia 7 sierpnia 2013 r. wraz z potwierdzeniem przelewu kwoty 39511,09 zł potwierdzające zapłatę kary nałożonej dla gminy w konsekwencji zaniedbań Burmistrza.

 12. pismo z dnia 18 września 2013 r. potwierdzające nałożenie przez Urząd Miar w Poznaniu oraz zapłacenie przez Burmistrza kary za zaniedbania w rozliczaniu wody w gminie Czerniejewo.

 13. protokół nr WN.0932-337/13 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Czerniejewo przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, potwierdzający nieprawidłowości oraz nałożenie sankcji karnych w postaci mandatu na winnego nieprawidłowościom Burmistrza.

 14. informacja z Prokuratury o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Czerniejewa.

 15. pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr PO-II-523/14/W z dnia 28 marca 2014 r. zainteresowanego nieprawidłowościami w Gminie Czerniejewo.

 16. Nakaz zapłaty z dnia 26-02-2014 sygn. akt. VI Nc-e 2087353/13 dotyczące długu gminy.
 17. Pismo z dnia 25 lipca 2014 r. informujące o uchyleniu niezgodnego z prawem Zarządzenia nr 44/2013 wydanego niegdyś przez Burmistrza (uchylenie nastąpiło po złożeniu skargi do WSA w tej sprawie w dniu 17 lipca 2014 r.).

 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014 r. uznający winę burmistrza. 
 19. + uzasadnienie

 20. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2014 r. - uznający bezczynność burmistrza z rażącym naruszeniem prawa - bałagan w działaniu systemu elektronicznej skrzynki podawczej

 21.  Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 września 2014 r. - uznający, że uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie, głosowanie której zainicjował Burmistrz, zostala podjęta niezgodnie z prawem i nie istnieje w obrocie prawnym - gmina zwraca koszty sądowe, a uchwała nie obowiązuje . Burmistrz przegrał spór w Sądzie.

 22. Ponad 180 błędnych decyzji Burmistrza - przykładowa decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.